Xiong, Luoxing; Huang, Lei; Tian, Feng; Lu, Sijia; Xie, X. Sunney "Bayesian model for accurate MARSALA (mutated allele revealed by sequencing with aneuploidy and linkage analyses)," J Assist Reprod Genet online. DOI:10.1007/s10815-019-01451-8 (2019)

Tan, Longzhi; Xing, Dong; Daley, Nicholas; Xie, X. Sunney "Three-dimensional genome structures of single sensory neurons in mouse visual and olfactory systems," Nat Struct Mol Biol 26, 297-307. DOI:10.1038/s41594-019-0205-2 (2019)

Tan, Longzhi; Xing, Dong; Chang, Chi-Han; Li, Heng; Xie, X. Sunney "Three-dimensional genome structures of single diploid human cells," Science 43, 924-928. DOI:10.1126/science.aat5641 (2018)

Wu, Haitao; Shen, Xiaoting; Huang, Lei; Zeng, Yanhong; Gao, Yumei; Shao, Lin; Lu, Baomin; Zhong, Yiping; Miao, Benyu; Xu, Yanwen; Wang, Yali; Li, Yubin; Xiong, Luoxing; Lu, Sijia; Xie, X. Sunney; Zhou, Canquan "Genotyping single-sperm cells by universal MARSALA enables the acquisition of linkage information for combined pre-implantation genetic diagnosis and genome screening," J Assist Reprod Genet 35(6), 1071-1078. DOI:10.1007/s10815-018-1158-9 (2018)

Blanshard, Robert C; Chen, Chongyi; Xie, X. Sunney; Hoffmann, Eva R "Single cell genomics to study DNA and chromosome changes in human gametes and embryos," Methods in Cell Biology: Mitosis and Meiosis Part A. Ed. Helder Maiato and Melina Schuh 144, 441-457. (2018)

Chen, Zitian; Zhou, Wenxiong; Qiao, Shuo; Kang, Li; Duan, Haifeng; Xie, X. Sunney; Huang, Yanyi "Highly accurate fluorogenic DNA sequencing with information theory–based error correction," Nat Biotechnol 35(12), 1170-1178. DOI:10.1038/nbt.3982 (2017)

Xu, Jiawei; Zhang, Zhen; Niu, Wenbin; Yang, Qingling; Yao, Guidong; Shi, Senlin; Jin, Haixia; Song, Wenyan; Chen, Lei; Zhang, Xiangyang; Guo, Yihong; Su, Yingchun; Hu, Linli; Zhai, Jun; Zhang, Yile; Dong, Fangli; Gao, Yumei; Li, Wenhui; Bo, Shiping; Hu, Mintao; Ren, Jun; Huang, Lei; Lu, Sijia; Xie, X. Sunney; Sun, Yingpu "Mapping allele with resolved carrier status of Robertsonian and reciprocal translocation in human preimplantation embryos," Proc Natl Acad Sci USA 114(41), E8695-E8702. DOI:10.1073/pnas.1715053114 (2017)

Chen, Chongyi; Xing, Dong; Tan, Longzhi; Li, Heng; Zhou, Guangyu; Huang, Lei; Xie, X. Sunney "Single-cell whole-genome analyses by Linear Amplification via Transposon Insertion (LIANTI)," Science 356, 189-194. DOI:10.1126/science.aak9787 (2017)

Xu, Juanjuan; Fang, Rui; Chen, Li; Chen, Daozhen; Xiao, Jian-Ping; Yang, Weimin; Wang, Honghua; Song, Xiaoqing; Ma, Ting; Bo, Shiping; Shi, Chong; Ren, Jun; Huang, Lei; Cai, Li-Yi; Yao, Bing; Xie, X Sunney; Lu, Sijia "Noninvasive chromosome screening of human embryos by genome sequencing of embryo culture medium for in vitro fertilization," Proc Natl Acad Sci USA 113(42), 11907-11912. DOI: 10.1073/pnas.1613294113 (2016)

Yan, Liying; Huang, Lei; Xu, Liya; Huang, Jin; Ma, Fei; Zhu, Xiaohui; Tang, Yaqiong; Liu, Mingshan; Lian, Ying; Liu, Ping; Li, Rong; Lu, Sijia; Tang, Fuchou; Qiao, Jie; Xie, X Sunney "Live births after simultaneous avoidance of monogenic diseases and chromosome abnormality by next-generation sequencing with linkage analyses," Proc Natl Acad Sci USA, 112(52), 15964-15969, DOI:10.1073/pnas.1523297113 (2015)

Tan, Longzhi; Li, Qian; Xie, X Sunney "Olfactory sensory neurons transiently express multiple olfactory receptors during development," Mol Syst Biol 11:844, DOI:10.15252/msb.20156639 (2015)

Fu, Yusi; Li, Chunmei; Lu, Sijia; Zhou, Wenxiong; Tang, Fuchou; Xie, X Sunney and Huang, Yanyi "Uniform and accurate single-cell sequencing based on emulsion whole-genome amplification," Proc Natl Acad Sci USA, DOI:10.1073/pnas.1513988112 (2015)

Huang, Lei; Ma, Fei; Chapman, Alec; Lu, Sijia and Xie, X. Sunney "Single-Cell Whole-Genome Amplification and Sequencing: Methodology and Applications," Annu Rev Genomics Hum Genet 16:79-102, DOI:10.1146/annurev-genom-090413-025352 (2015)

Xie, X. Sunney "Single Molecules Meet Genomics: Pinpointing Precision Medicine," JAMA, DOI:10.1001/jama.2015.5533 (2015)

Chen, Huiyi; Shiroguchi, Katsuyuki; Ge, Hao; Xie, X. Sunney "Genome-wide study of mRNA degradation and transcript elongation in Escherichia coli," Mol Syst Biol 11:781 DOI:10.15252/msb.20145794 (2015)

Ni, Xiaohui; Zhuo, Minglei; Su, Zhe; Duan, Jianchun; Gao, Yan; Wang, Zhijie; Zong, Chenghang; Bai, Hua; Chapman, Alec R.; Zhao, Jun; Xu, Liya; An, Tongtong; Ma, Qi; Wang, Yuyan; Wu, Meina; Sun, Yu; Wang, Shuhang; Li, Zhenxiang; Yang, Xiaodan; Yong, Jun; Su, Xiao-Dong; Lu, Youyong; Bai, Fan; Xie, X. Sunney; Wang, Jie. "Reproducible copy number variation patterns among single circulating tumor cells of lung cancer patients," PNAS 110, 21083-21088 DOI: 10.1073/pnas.1320659110 (2013)

Hou, Yu; Fan, Wei; Yan, Liying; Li, Rong; Lian, Ying; Huang, Jin; Li, Jinsen; Xu, Liya; Tang, Fuchou; Xie, X. Sunney; Qiao, Jie. "Genome Analyses of Single Human Oocytes," Cell 155, 1492-1506 DOI:10.1016/j.cell.2013.11.040 (2013)

Zong, Chenghang; Lu, Sijia; Chapman, Alec R.; Xie, X. Sunney. "Genome-Wide Detection of Single-Nucleotide and Copy-Number Variations of a Single Human Cell," Science 338, 1622-1626 (2012).

Lu, Sijia; Zong, Chenghang; Fan, Wei; Yang, Mingyu; Li, Jinsen; Chapman, Alec R.; Zhu, Ping; Hu, Xuesong; Xu, Liya; Bai, Fan; Qiao, Jie; Tang, Fuchou; Li, Ruiqiang; Xie, X. Sunney. "Probing Meiotic Recombination and Aneuploidy of Single Sperm Cells by Whole-Genome Sequencing," Science 338, 1627-1630 (2012).

Shiroguchi, Katsuyuki; Jia, Tony Z.; Sims, Peter A.; Xie, X. Sunney. "Digital RNA Sequencing Minimizes Sequence-dependent Bias and Amplification Noise with Optimized Single-molecule Barcodes," PNAS 109, 1347-1352 (2012).

Sims, Peter A.; Greenleaf, William J.; Duan, Haifeng; Xie, X. Sunney. "Fluorogenic DNA Sequencing in PDMS Microreactors," Nat Methods 8, 575-580 (2011).

HOME / PROF XIE / RESEARCH / GROUP / COLLABORATORS / FORMER MEMBERS / PUBS / FUNDING / POSTERS / NEWS / LABS
Xie Group, 2002 All Rights Reserved