Chen, Zitian; Zhou, Wenxiong; Qiao, Shuo; Kang, Li; Duan, Haifeng; Xie, X. Sunney; Huang, Yanyi "Highly accurate fluorogenic DNA sequencing with information theory–based error correction," Nat Biotechnol 35(12), 1170-1178. DOI:10.1038/nbt.3982 (2017)

Chen, Chongyi; Xing, Dong; Tan, Longzhi; Li, Heng; Zhou, Guangyu; Huang, Lei; Xie, X. Sunney "Single-cell whole-genome analyses by Linear Amplification via Transposon Insertion (LIANTI)," Science 356, 189-194. DOI:10.1126/science.aak9787 (2017)

Zhou, Yuexin; Wang, Ping; Tian, Feng; Gao, Ge; Huang, Lei; Wei, Wensheng; Xie, X. Sunney "Painting a specific chromosome with CRISPR/Cas9 for live-cell imaging," Cell Res DOI:10.1038/cr.2017.9 (2017)

Fu, Dan; Yang, Wenlong; Xie, X. Sunney "Label-free Imaging of Neurotransmitter Acetylcholine at Neuromuscular Junctions with Stimulated Raman Scattering," J Am Chem Soc 139(2), 583−586. DOI:10.1021/jacs.6b10727 (2017)

Yang, Wenlong; Li, Ang; Suo, Yuanzhen; Lu Fa-Ke; Xie, X. Sunney "Simultaneous two-color stimulated Raman scattering microscopy by adding a fiber amplifier to a 2 ps OPO-based SRS microscope," Opt Lett 42(3), 523-526. DOI:10.1364/OL.42.000523 (2017)

Xu, Jiawei; Zhang, Zhen; Niu, Wenbin; Yang, Qingling; Yao, Guidong; Shi, Senlin; Jin, Haixia; Song, Wenyan; Chen, Lei; Zhang, Xiangyang; Guo, Yihong; Su, Yingchun; Hu, Linli; Zhai, Jun; Zhang, Yile; Dong, Fangli; Gao, Yumei; Li, Wenhui; Bo, Shiping; Hu, Mintao; Ren, Jun; Huang, Lei; Lu, Sijia; Xie, X. Sunney; Sun, Yingpu "Mapping allele with resolved carrier status of Robertsonian and reciprocal translocation in human preimplantation embryos," Proc Natl Acad Sci USA 114(41), E8695-E8702. DOI:10.1073/pnas.1715053114 (2017)

HOME / PROF XIE / RESEARCH / GROUP / COLLABORATORS / FORMER MEMBERS / PUBS / FUNDING / POSTERS / NEWS / LABS
Xie Group, 2002 All Rights Reserved