Lee, David F; Lu, Jenny; Chang, Seungwoo; Loparo, Joseph J; Xie, X. Sunney "Mapping DNA polymerase errors by single-molecule sequencing," Nucleic Acids Res 44(13), e118. DOI:10.1093/nar/gkw436 (2016)

Zhao, Ziqing W; Xie, X. Sunney; Ge, Hao "Nonequilibrium Relaxation of Conformational Dynamics Facilitates Catalytic Reaction in an Elastic Network Model of T7 DNA Polymerase," J Phys Chem B 120 (11), 2869–2877. DOI:10.1021/acs.jpcb.5b11002 (2016)

Pu, Yingying; Zhao, Zhilun; Li, Yingxing; Zou, Jin; Ma, Qi; Zhao, Yanna; Ke, Yuehua; Zhu, Yun; Chen, Huiyi; Baker, Matthew A. B.; Ge, Hao; Sun, Yujie; Xie, X. Sunney; Bai, Fan "Enhanced Efflux Activity Facilitates Drug Tolerance in Dormant Bacterial Cells," Molecular Cell 62, 284-294. DOI:10.1016/j.molcel.2016.03.035 (2016)

Lu, Fa-Ke; Calligaris, David; Olubiyi, Olutayo I.; Norton, Isaiah; Yang, Wenlong; Santagata, Sandro; Xie, X. Sunney; Golby, Alexandra J.; Agar, Nathalie Y. R. "Label-Free Neurosurgical Pathology with Stimulated Raman Imaging," Cancer Res 76, 3451-3462. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-16-027 (2016)

Xu, Juanjuan; Fang, Rui; Chen, Li; Chen, Daozhen; Xiao, Jian-Ping; Yang, Weimin; Wang, Honghua; Song, Xiaoqing; Ma, Ting; Bo, Shiping; Shi, Chong; Ren, Jun; Huang, Lei; Cai, Li-Yi; Yao, Bing; Xie, X Sunney; Lu, Sijia "Noninvasive chromosome screening of human embryos by genome sequencing of embryo culture medium for in vitro fertilization," Proc Natl Acad Sci USA 113(42), 11907-11912. DOI: 10.1073/pnas.1613294113 (2016)

Tian, Feng; Yang Wenlong; Mordes, Daniel A; Wang, Jin-Yuan; Salameh, Johnny S; Mok, Joanie; Chew, Jeannie; Sharma, Aarti; Leno-Duran, Ester; Suzuki-Uematsu, Satomi; Suzuki, Naoki; Han, Steve S; Lu, Fa-Ke; Ji, Minbiao; Zhang, Rosanna; Liu, Yue; Strominger, Jack; Shneider, Neil A; Petrucelli, Leonard; Xie, X Sunney; Eggan, Kevin "Monitoring peripheral nerve degeneration in ALS by label-free stimulated Raman scattering imaging," Nat Commun 7:13283. DOI: 10.1038/ncomms13283 (2016)

HOME / PROF XIE / RESEARCH / GROUP / COLLABORATORS / FORMER MEMBERS / PUBS / FUNDING / POSTERS / NEWS / LABS
Xie Group, 2002 All Rights Reserved