Xie, X. Sunney. "Enzyme Kinetics, Past and Present," Science 342, 1457-1459 DOI:10.1126/science.1248859 (2013)

Hou, Yu; Fan, Wei; Yan, Liying; Li, Rong; Lian, Ying; Huang, Jin; Li, Jinsen; Xu, Liya; Tang, Fuchou; Xie, X. Sunney; Qiao, Jie. "Genome Analyses of Single Human Oocytes," Cell 155, 1492-1506 DOI:10.1016/j.cell.2013.11.040 (2013)

See Cell PaperFlick movie

Tan, Longzhi; Zong, Chenghang; Xie, X. Sunney. "Rare event of histone demethylation can initiate singular gene expression of olfactory receptors," PNAS 110,21148-21152 DOI: 10.1073/pnas.1321511111 (2013)

Ni, Xiaohui; Zhuo, Minglei; Su, Zhe; Duan, Jianchun; Gao, Yan; Wang, Zhijie; Zong, Chenghang; Bai, Hua; Chapman, Alec R.; Zhao, Jun; Xu, Liya; An, Tongtong; Ma, Qi; Wang, Yuyan; Wu, Meina; Sun, Yu; Wang, Shuhang; Li, Zhenxiang; Yang, Xiaodan; Yong, Jun; Su, Xiao-Dong; Lu, Youyong; Bai, Fan; Xie, X. Sunney; Wang, Jie. "Reproducible copy number variation patterns among single circulating tumor cells of lung cancer patients," PNAS 110, 21083-21088 DOI: 10.1073/pnas.1320659110 (2013)

Ji, Minbiao; Orringer, Daniel A.; Freudiger, Christian W.; Ramkissoon, Shakti; Liu, Xiaohui; Lau, Darryl; Golby, Alexandra J.; Norton, Isaiah; Hayashi, Marika; Agar, Nathalie Y. R.; Young, Geoffrey S.; Spino, Cathie; Santagata, Sandro; Camelo-Piragua, Sandra; Ligon, Keith L.; Sagher, Oren; Xie, X. Sunney. "Rapid, Label-Free Detection of Brain Tumors with Stimulated Raman Scattering Microscopy," Science Translational Medicine 5, 201ra119 DOI: 10.1126/scitranslmed.3005954 (2013)

Xu, Xinliang; Ge, Hao; Gu, Chan; Gao, Yi Qin; Wang, Siyuan S.; Thio, Beng Joo Reginald; Hynes, James T.; Xie, X. Sunney; Cao, Jianshu. "Modeling Spatial Correlation of DNA Deformation: DNA Allostery in Protein Binding," J. Phys. Chem. B 117, 13378-13387 DOI: 10.1021/jp4047243 (2013)

Gebhardt, J. Christof M.; Suter, David M.; Roy, Rahul; Zhao, Ziqing W.; Chapman, Alec R.; Basu, Srinjan; Maniatis, Tom; Xie, X. Sunney. "Single-Molecule Imaging of Transcription Factor Binding to DNA in Live Mammalian Cells," Nat Methods 10, 421-426 DOI:10.1038/NMETH.2411 (2013)

Fu, Dan; Holtom, Gary; Freudiger, Christian; Zhang, Xu; Xie, X. Sunney. "Hyperspectral Imaging with Stimulated Raman Scattering by Chirped Femtosecond Lasers," J Phys Chem B 117, 4634-4640 DOI:10.1021/jp308938t (2013)

Kim, Sangjin; Broströmer, Erik; Xing, Dong; Jin, Jianshi; Chong, Shasha; Ge, Hao; Wang, Siyuan; Gu, Chan; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin; Su, Xiao-dong; Sun, Yujie; Xie, X. Sunney. "Probing Allostery Through DNA," Science 339, 816-819 (2013).

Kong, Lingjie; Ji, Minbiao; Holtom, Gary R.; Fu, Dan; Freudiger, Christian W.; Xie, X. Sunney. "Multicolor Stimulated Raman Scattering Microscopy with a Rapidly Tunable Optical Parametric Oscillator," Optics Letters 38, 145-147 (2013).

HOME / PROF XIE / RESEARCH / GROUP / COLLABORATORS / FORMER MEMBERS / PUBS / FUNDING / POSTERS / NEWS / LABS
Xie Group, 2002 All Rights Reserved